Rozliczenia za usługi

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarie ustalane jest indywidualnie i w porozumieniu z Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz koniecznego nakładu pracy radcy prawnego. Wszelkie ustalenia finansowe formułujemy w taki sposób, aby były dla Klienta jasne i nie stanowiły zaskoczenia na żadnym etapie prowadzenia danej sprawy. Wynagrodzenie jest płatne z góry, istnieje jednak możliwość jego płatności na raty.

Stosujemy dwa podstawowe systemy rozliczeń:

  1. system wynagrodzenia indywidualnego (godzinowego) - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług i zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia;
  2. system wynagrodzenia ryczałtowego - stosowany przy zleceniu stałej kompleksowej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia porady prawnej będącej analizą przedstawionego stanu faktycznego i dokumentacji, polegającej na rozmowie oraz ustnym wskazaniu konkretnego rozwiązania problemu prawnego, uzależniony jest od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, przy czym z reguły nie przekracza kwoty 120 zł.
W przypadku podpisania z Klientem umowy na prowadzenie sprawy przed Sądem opłata ta zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Kancelarii za prowadzenie tej sprawy.

PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt napisania pisma procesowego np. pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty, apelacji itp. bądź sporządzenia czy też analizy danej umowy prawnej, podobnie jak wyżej uzależniony jest od stopnia zawiłości sprawy (szczegółowości umowy), niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego oraz terminu, w jakim zlecenie ma być wykonane.

SUBSTYTUCJA

Koszt zastępstwa innych radców prawnych lub adwokatów na posiedzeniach, które toczą się przed Sądem Rejonowym w Szczecinku wynosi każdorazowo 200 zł + VAT, niezależnie od długości trwania danego posiedzenia. Wynagrodzenie to obejmuje zapoznanie się z dokumentami przedstawionymi przez zainteresowanego substytucją, uczestnictwo w rozprawie oraz przesłanie e-mailem sprawozdania z posiedzenia.

SPRAWY SĄDOWE

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). Stawki te mają charakter stawek minimalnych, które w umowie z klientem w przypadku bardzo zawiłych, skomplikowanych i pracochłonnych spraw - mogą być podwyższone. Stawki te mają zastosowanie bezpośrednio także w przypadku spraw przed sądami administracyjnymi oraz odpowiednio w sprawach odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wydawanych przez organy administracji.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości: Radcy prawni opłaty za czynności.pdf

W sprawach o zapłatę, stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego i adwokata uzależnione są co do zasady od wartości dochodzonego roszczenia i kształtują się następująco (tabela po prawej).

  Wartość dochodzonego roszczenia Wysokość wynagrodzenia
1. do 500 zł 120 zł
2. powyżej 500 zł do 1.500 zł 360 zł
3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł 1.200 zł
4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł 2.400 zł
5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 4.800 zł
6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł 7.200 zł
7. powyżej 200.000 zł 14.400 zł

Przyjmując do prowadzenia każdą sprawę staramy się doprowadzić do tego, aby wyłożone przez Państwa koszty wynagrodzenia, zostały ostatecznie zasądzone od przeciwnika procesowego, którego bezczynność lub też niewłaściwe zachowanie doprowadziły do wywołania sporu sądowego. W tej sytuacji, po prawomocnym zakończeniu sprawy sądowej i wyegzekwowaniu roszczenia, mogą Państwo w całości (wg wartości netto) odzyskać środki finansowe wyłożone przy zleceniu nam danej sprawy.

W sprawach sądowych istnieje również możliwość ustalenia części wynagrodzenia jako tzw. nagrody za sukces. W przypadku przyjęcia takiego sposobu rozliczeń nasze wynagrodzenie stanowi ustalony procentowo z klientem udział w kwocie uzyskanej dla niego od przeciwnika procesowego po przeprowadzeniu całego postępowania sądowego. Ten sposób rozliczeń jest najczęściej stosowany w sprawach odszkodowawczych, związanych z dochodzeniem roszczeń przysługujących klientom z tytułu czynów niedozwolonych (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki rolnicze, zniszczenie mienia).

DO GÓRY