Zamówienia Publiczne

Dla Zamawiających oferujemy:

  • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik Zamawiającego - w trybie art. 15 ust. 2 i 3 Pzp. Obejmuje ono wszystkie etapy oraz czynności merytoryczne i formalno prawne,
  • opiniowanie dokumentacji z postępowania o udzielnie zamówienia,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wykonawcami (odpowiedzi na zapytania, wnioski, odpowiedzi na pisma),
  • publikacja ogłoszeń w BZP oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  • sporządzanie wzorów pism, umów, regulaminów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia,
  • udział w pracach komisji przetargowej i wsparcie jej prac pod kątem formalno - prawnym,
  • reprezentacja przed KIO oraz sądami powszechnymi,
  • sporządzanie odpowiedzi na odwołania wykonawców,
  • doradztwo w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych.
DO GÓRY