Zamówienia Publiczne

Dla Wykonawców oferujemy:

  • opiniowanie pod kątem zgodności z SIWZ oraz ustawą PZP dokumentacji przetargowej,
  • sporządzanie opinii z zakresu zamówień publicznych,
  • sporządzanie odwołań do Prezesa UZP oraz reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed KIO,
  • ocena ofert innych wykonawców pod kątem zgodności z SIWZ oraz ustawą PZP,
  • nadzór nad uczestnictwem w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne w szczególności dbałość o zachowanie nieprzekraczalnych terminów dla czynności prawnych,
  • doradztwo w zakresie zamówień publicznych.
DO GÓRY